HËNA

This post is also available in: English, German, Kurdish, Turkish

Në të gjitha format e saj, fjala “kamer” që do të thotë Hëna, në Kuran përmendet në 27 vende. Ky numër është i njëjtë me numrin e ditëve të rrotullimit të Hënës rreth Tokës. (Në pjesën e parë të librit, në kapitullin 15 dhe 16, kemi folur për tregimet e Kuranit për Hënën). Në Kuran tërhiqet vëmendja në atë se Dielli dhe Hëna e pasojnë rrugëtimin të llogaritur në mënyrë precize (shih: Er-Rrahman, 5). Është shumë interesant se fenomeni matematikor gjendet edhe në numrin e përmendjes në Kuran të Diellit dhe Hënës, rrugëtimi i të cilave, siç e thekson këtë Kurani, mund të shprehen në mënyrë matematikore.

Fjala Numri i përmendjes në Kuran
Hëna 27
Sa ditë zgjat rrotullimi i Hënës rreth Tokës? 27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *