KJO BOTË DHE BOTA TJETËR

This post is also available in: English, German, Kurdish, Turkish

Kurani flet për dy jetë. Njëra është kalimtare, e kufizuar, jeta e kësaj bote, ndërsa tjetra është e përhershme, jeta e ahiretit. Raporti i këtyre dy fjalëve (dynja dhe ahiret) që përmenden në Kuran, në mënyrë të përsosur është i barabartë. Secila prej këtyre fjalëve në Kuran përmendet nga 115 herë, nganjëherë në ajete të njëjta e nganjëherë në ajete të ndara. Shembujt e përmendjes së ndarë të këtyre botëve është si vijon:
“Ndërsa jeta e kësaj bote është vetëm kënaqësi mashtruese.” (Ali Imran, 185)
“Pa dyshim, në këto (ngjarje) ka këshillë për atë që i druhet dënimit të Ditës së Gjykimit.” (El-Hud, 103)

Fjala Numri i përmendjes në Kuran
Dun’ja (kjo botë) 115
Ahiret (ajo botë) 115

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *