MELEKËT DHE SHEJTANI

This post is also available in: English, German, Kurdish, Turkish

Sikur t’i pyetni njerëzit që t’ua thonë fjalën e parë që u bie atyre ndërmend kur përmendet fjala “melek”, prej shumë të pyeturve do të dëgjoni përgjigjen “shejtan”. Pikërisht këto dy fjalë, në të gjitha format e tyre përmenden në Kuran në numër të njëjtë, nga 88 herë. Është interesant edhe ajo se më së shpeshti janë përdorur format e atyre fjalëve, “el-melaike” dhe “esh-shejtan”, pra përmenden në raport të njëjtë: nga 68 herë. Dy shembuj të ajetit në të cilat përmenden këto fjalë janë si vijon:
“Me të vërtetë, djalli është armik për ju…” (Fatir, 6)
“(Kujto o Muhamed) kur Zoti yt i frymëzoi engjëjt…” (El-Enfal, 12)
Fjala Numri i përmendjes në Kuran
Melekët (el-melaike) 88
Shejtan (esh-shejtan) 88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *