MUAJI KALENDARIK

This post is also available in: English, German, Kurdish, Turkish

Në Kuran, Hëna si trup qiellor dhe muaji si pjesë e vitit, përmenden me fjalë të ndryshme, siç është rasti në shumë gjuhë. Revolucioni i Tokës rreth Diellit zgjatë 365 ditë, derisa 12 revolucionet e Hënës rreth Tokës zgjasin 12 muaj në kalendarin hënor. Kurani thotë se janë 12 muaj në vit. Viti përbëhet prej 12 muajve, që janë barabartë me numrin e përmendjeve të fjalës “shehr” (muaj kalendarik) në Kuran. Numri i muajve kalendarikë është përmendur në këtë ajet:
“Vërtet, numri i muajve tek Allahu është dymbëdhjetë…” (Et-Teube, 36)

Fjala Numri i përmendjes në Kuran
Muaji kalendarik 12
Numri i muajve ose numri i revolucionit të Hënës rreth Tokës gjatë një viti: 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *