SHTATË QIEJT

This post is also available in: English, German, Turkish

Në Kuran thuhet se qiejt janë krijuar prej shtatë shtresave. Këtë temë e kemi përpunuar në kapitullin e 17 të pjesës së parë të librit, në të cilën i kemi analizuar fenomenet shkencore të Kuranit. Në Kuran, në shtatë vende përmendet shprehja “shtatë qiej”:
1. El-Bekare, 29
2. El-Isra, 44
3. El-Muminun, 86
4. Fusilet, 12
5. Et-Talak, 12
6. El-Mulk, 3
7. Nuh, 15

Fjala Numri i përmendjes në Kuran
Shtatë qiejt 7
Cili është numri të cilin Kurani e përmend si numri i qiejve 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *