Wednesday 03 June 2020

FENOMENET E PASHTERSHME NË BESMELE

Besmelja sa më shumë që studiohet, tregohen aq më shumë fenomene. Konsiderojmë se edhe ajo është një prej shenjave në të cilën paralajmërohet në ajetin 30 të sures El-Mudethir: “Atij i rrinë roje nëntëmbëdhjetë.” Besmelja i ka 19 shkronja. Është […]

Continue Reading...

FATIHA DHE NUMRI 19

Surja e parë e Kuranit është Fatiha. Prej të gjitha besmeleve që gjenden në fillim të sureve, vetëm besmelja në fillim të Fatihasë është i numëruar (si ajet).

ÇFARË THOTË LOGJIKA JUAJ

Mos harroni se mundësia e gjasës është rezultat i llogaritjes së vetëm një tabele lidhur me fenomenin e numrit 19. Nëse me rastin e llogaritjes së gjasës i

SURET QË FILLOJNË ME SHKRONJAT E FSHEHTA DHE NUMRI 19

Kurani është libri i vetëm, kapitujt e caktuar të të cilit fillojnë me shkronja, si duket pa ndonjë kuptim të qartë. Disa sure të Kuranit fillojnë me shkronja, siç

TABELA E PËRSOSUR

Në kontekst të fenomenit të numrit 19, kur ta analizojmë numrin e përsëritjes së emrave të Allahut dhe vlerat e tyre matematike, fitojmë tabelë të jashtëzakonshme. Zbulimi i

SURJA “JA SIN” DHE NUMRI 19

Surja “Ja Sin” është njëra prej sureve të Kuranit të cilat lexohen më së shpeshti. Kjo sure fillon me shkronjat “ja” dhe “sin”. Shkronja “ja” në këtë sure

NUMRI I AJETEVE NË TË CILAT PËRMENDEN FJALËT NGA BESMELJA

E vërtetuam se fjalët që e përbëjnë besmelen “Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim” janë të lidhura me numrin 19. Këto fjalë përmenden në shumë ajete të Kuranit. Në disa ajete, fjala Allah

SURJA MERJEM DHE NUMRI 19

Surja Merjem është surja e 19 e Kuranit dhe fillon me shkronjat “Kaf-Ha-Ja-Ajn-Sad.” Kjo sure me numër të veçantë, është e veçantë edhe për shkak të asaj se

SHKRONJAT FILLESTARE AJN-SIN-KAF

Grupi fillestar i shkronjave “Ajn-Sin-Kaf” përmendet në fillim të sures 42, “Esh-Shura”. Shkronjat në fillim “Ajn-Sin-Kaf” posedojnë një specifikë. Derisa të gjitha grupet tjera fillestare të shkronjave gjenden

RAHMAN, RAHIM, MBLEDHJA E HERËSIT DHE NUMRI 19

Fjalët “Rahman” dhe “Rahim” që gjenden në besmele dhe e shprehin mëshirën plotmëshirën, në Kuran përmenden në numra që janë të pjesëtueshëm me numrin 19. Emri i Allahut