Tuesday 26 May 2020

FILLIMI I SURES “KAF”, KURANI DHE NUMRI 19

“Kaf” është një prej grupeve të shkronjave me fenomenet që janë lehtë të kuptohen, por e pamundshme që të imitohen, por edhe shkronja e parë në fjalën Kuran. Pasi që është kështu, gjatë kohë është konsideruar se ai ka të […]

Continue Reading...

ÇUDIRAT E PAFUND VETËM NË NJË SHKRONJË

Më herët e vërtetuam se në suren “Kaf” ekzistojnë 57 shkronja kaf, se ai numër pjesëtohet me 19 dhe se shkronja “kaf” është shkronja fillestare e fjalës Kuran. Derisa

SHKRONJA E NËNTËMBËDHJETË

Një analizë e vetme e shkronjës fillestare “kaf” mjafton që të tregojë se si Kurani është i mbrojtur me sistemin matematikor kompleks. Analiza e vetëm njërës shkronjë tregon

FJALA “EMRI” DHE NUMRI 19

Nëse i studiojmë ajetet e para të sureve dhe i numërojmë se në sa prej tyre përmendet fjala Allah, do të vërtetojmë se bëhet fjalë për 42 sure.

FJALA “KURAN” DHE NUMRI 19

Duke i analizuar fillimet e sureve me shkronjën “kaf”, pamë se në mesin e formave të fjalës “Kuran” më së shumti përmendet pikërisht forma e thjeshtë “Kuran” –

FJALA “EMRI” DHE NUMRI 19

Fjala “ism” në nominativ (që shkruhet me glif-sin-mim dhe e cila i përfshin këto tri shkronja) në Kuran është përmendur 19 herë. Ajo përbëhet prej tri shkronjave; glif,

HA-MIM FILLIMET DHE NUMRI 19

Shtatë suret e Kuranit që vijnë njëra pas tjetrës, fillojnë me shkronjat “ha-mim”. Ato janë suret 40, 41, 42, 43, 44, 45 dhe 46. Ajetet e para të

FJALËT NË BESMELE

Thamë se besmelja është grupi më i shpeshtë i përsëritur i fjalëve në botë që ka vend të veçantënë Kuran. Numri i shkronjave në besmele dhe numri i

LLOGARITJA E GJASËS SË INICIALEVE HA-MIM

1. Gjasa (mundësia) që shuma e përsëritjes së përgjithshme të shkronjave prej inicialeve “ha-mim” në shtatë sure që janë në kontinuitet, përmban numrin 19 dhe arrin 1/19. Shkronjat “ha”

PËRSE BESMELJA ËSHTË ASHTU SIÇ ËSHTË?

Ndoshta disa njerëz janë pyetur se përse besmelja thotë “Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim” e jo për shembull “Bismil-lahi-l-azizi-l-hakim” ose “Bismi-l-gafuri-l-kerim” ose “bismis-semi”. Ekzistojnë më shumë se 100 emra të Allahut që