Wednesday 03 June 2020

FRYRJA E PARË DHE E DYTA NË SUR

Prej Kuranit (Ez-Zumer, 68) marrim vesh se do të fryhet dy herë në sur. Fryrja e parë DREJTËSIA DHE PADREJTËSIA DREJTËSIA DHE PADREJTËSIAdo të paralajmërojë fillimin e fundit të gjithësisë, ndërsa fryrja e dytë fillimin e ringjalljes së njerëzve. Prej […]

Continue Reading...

Atë ditë dhe dita e kiametit

Pamë se si përdorimi i fjalës “dita” në njëjës, shumës, por edhe në të gjitha derivatet, paraqesin fenomene të veçanta. Përveç kësaj, mund të vërehet edhe fenomeni matematikor

NUMRAT ÇIFT DHE NUMRAT TEK

“Betohem për çiftin dhe tekun.” (El-Fexhr, 3) Siç po e shihni, ajeti 3 i sures 89 (El-Fexhr) tërheq vëmendjen në “çiftin dhe tekun”. Më herët thamë se lidhëza arabe

DERIVATET NGA FJALA DITA

Vërejtëm se njëjësi i fjalës “dita” (jevm) në Kuran përmendet 365 herë, ndërsa shumësi 30 herë. Sa i përket të gjitha derivateve të fjalës “dita”, ato përmenden 475

ADEMI DHE ISA

Në ajetin 59 të sures Ali Imran, bëhet krahasimi në mes Ademit a.s. dhe Isasë a.s.. Krahasim të njëjtë Kurani nuk e bën për asnjë pejgamber tjetër. Mirëpo,

VERA, KUMARI, IDHUJT, SHIGJETAT PËR FALL, GJËRA TË NEVERITSHME, VEPRA TË SHEJTANIT

Në ajetin 90 të sures El-Maide, së pari përmenden 1- pijet dehëse (hamr), 2- kumari (mejsir), 3- idhujt (ensab) dhe 4- shigjetat për fall (edhlam), kurse pastaj kjo

STADIUMET E KRIJIMIT DHE NJERIU

Në ajetin 67 të sures Gafir, dhe në ajetin 14 të sures El-Muminun, flitet për stadiumet e krijimit të njeriut. Stadiumet nëpër të cilat kalon njeriu deri në

AFËR DHE LARG

Fjala “zulfa” e cila do të thotë afër, afrim dhe fjala “azal” që do të thotë largësi, largim, që do të thotë se është kuptim krejtësisht i kundërt

E shtuna (sabt)

Vetëm me hebrenjtë. Dita “sebt” është dita e shtatë e javës, kështu që edhe në Kuran përmendet saktë 7 herë. Ajeti në vijim është shembull i përmendjes së

DËMI DHE DOBIA

Fjala “darr” që do të thotë dëm dhe fjala tjetër që është e kundërta e saj “nef” që do të thotë dobi, në Kuran në këtë formë përmenden