Sunday 31 May 2020

DREJTËSIA DHE PADREJTËSIA

Fjala “kist” e cila vjen me kuptimin “drejtësi” si infinitiv, në Kuran përmendet në 15 vende. Ndërsa fjala “dhulm” (zullum, padrejtësi) e cila është e kundërta e fjalës “kist”, në Kuran si infinitiv përmendet me numër të njëjtë, pra 15 […]

Continue Reading...

DIELLI, DRITA DHE HIJA

Dielli është burimi më i rëndësishëm i dritës (nur) që depërton deri në Tokë. Madje Dielli është burim edhe i dritës që vjen prej Hënës, ndërsa krijohet me

VEPRA DHE FITIMI

Fjala “fi’l” që do të thotë “vepër”, në Kuran përmendet në 108 vende. Për të gjitha ato që i bëjmë, do të marrim fitimin (exhir) kur të vijë

POPULLI I LUTIT DHE STUHIA ME GURË

Në kapitullin e mëparshëm pamë se prej ajetit 23 e deri te ajeti 31 i sures El-Kamer, flitet për popullin e Themudit, se në ajetin 31 thuhet se

I PASUR DHE I VARFËR

Fjala “ganijj” (i pasur) përmendet në Kuran në 26 vende. Sa i përket fjalës “fakr” (i varfër) e cila ka kuptim të kundërt me fjalën “ganijj”, ajo në

PEMËT DHE BIMËT

Fjala “shexher” që do të thotë “pemë” me të gjitha derivatet e saj, në Kuran përmendet në 26 vende. Fjala “nebat” që do të thotë “bimë” me të

MBJELLJA, MBIRJA DHE FRUTAT

Fjala “heraset” e cila tregon mbjelljen, në Kuran përmendet 14 herë. Fjala “ziraat” e cila do të thotë rritje ose mbirje e asaj që mbillet, në Kuran përmendet

NXEHTË DHE FTOHTË

Sikur t’i thoni dikujt “nxehtë” dhe të kërkoni që t’ua thotë fjalën e parë në të cilën ajo asocon, njëra prej përgjigjeve më të shpeshta do të ishte

SHPRESA DHE FRIKA

Kurani e përmend “shpresën” (ragben) dhe “frikën” (reheben) si dy cilësi të cilat njëkohësisht do të duhet të jenë prezente në zemrën e besimtarit. Baraspesha e këtyre dy

BAMIRËSIA DHE SHPËRBLIMI

Të gjitha format e fjalës “birr” që vjen me kuptimin e ”bamirësisë”, në Kuran përmenden në 20 vende. Allahu xh.sh. thotë se çdo vepër e mirë e jona