Wednesday 03 June 2020

KAUZALITETI I PËRSHTATSHËM

“A nuk e ke parë ti se si Zoti yt e ka zgjatur hijen?! Sikur të kishte dashur, do ta bënte të pandryshueshme? Pastaj Ne e kemi bërë Diellin udhëzues të saj.” (El-Furkan, 45) Në ajetin e cituar, ekzistojnë argumente […]

Continue Reading...

SHENJAT NË DHIATËN E RE

“O ithtarët e Librit! Juve ju erdhi i Dërguari Ynë, i cili ju shpjegon gjëra nga ato që i keni fshehur ju prej Librave (Teuratit dhe Ungjillit) dhe

FITORJA E ROMAKËVE

Në kohën e shpalljes së këtyre ajeteve, bizantinët (romakët) ishin të krishterë, ndërsa persianët (iranianët) ishin adhurues të zjarrit. Fitorja e persianëve në luftë që ishte zhvilluar ndërmjet

TË GJITHË PEJGAMBERËT E KANË PROPAGUAR ISLAMIN

Të gjithë pejgamberët, prej te Ademi a.s., Kurani i paraqet si myslimanë. Fjala “mysliman” e tregon atë që është i përkushtuar ndaj Allahut të Lartësuar. Përveç kësaj,

EGJIPTI I LASHTË DHE TRUPI I FARAONIT

“Musai tha: “O Faraon! Në të vërtetë, unë jam i dërguari i Zotit të botëve!” (El-Araf, 104) “Thanë: “Po kërkojmë gotën e mbretit.” (Jusuf, 72) Hulumtimet e kryera në Egjipt,