SHKRONJAT FILLESTARE AJN-SIN-KAF
SHKRONJAT FILLESTARE AJN-SIN-KAF

SHKRONJAT FILLESTARE AJN-SIN-KAF

Grupi fillestar i shkronjave “Ajn-Sin-Kaf” përmendet në fillim të sures 42, “Esh-Shura”. Shkronjat në fillim “Ajn-Sin-Kaf” posedojnë një specifikë. Derisa të gjitha grupet tjera fillestare të shkronjave gjenden në ajetet e para, grupi “Ajn-Sin-Kaf” vetvetiu formon ajetin e 2 të sures Esh-Shura. Shkronjat që e përbëjnë grupin fillestar në suren e thënë, përmenden gjithsejtë 209 herë (19×11), ndërsa ky është numri që përmban numrin 19.
Numri i përgjithshëm i përsëritjeve të shkronjave “Ajn-Sin-Kaf” në suren “Esh-Shura”, në fillim të së cilës gjenden:
Ajn Sin Kaf GJITHSEJTË:
98 54 57 209 (19×11)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *